El Consell aprova que el valencià sigui la llengua vehicular de la Generalitat

0
1047

El ple del Consell valencià ha aprovat aquest divendres el decret pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials de la Generalitat. El decret entrarà en vigor al cap de sis mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) i estableix, en les disposicions preliminars, que el valencià és la llengua pròpia de l’Administració de la Generalitat, sense que això suposi cap limitació respecte de l’altra llengua oficial i que la seva normativa lingüística és l’establerta per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i pels criteris lingüístics de l’Administració.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha assenyalat que “trenta-tres anys després de l’aprovació de la Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV, és procedent i esdevé un exercici de responsabilitat per part del Consell l’aprovació d’una disposició que regule els usos institucionals del valencià”.

Amb l’entrada en vigor del decret els elements d’identitat corporativa es redactaran en valencià, mentre que la retolació informativa es farà en valencià al territori de predomini lingüístic valencià, i en castellà en el de predomini castellà, on es podrà fer, a més, en valencià. Pel que fa als usos interns, les actuacions administratives internes es redactaran en valencià, el material d’ofimàtica s’hi adaptarà, si és possible, perquè funcioni en valencià, mentre que el programari elaborat o encarregat per l’Administració es crearà en valencià.

Respecte a l’atenció al públic, el personal que se n’encarrega iniciarà en valencià la comunicació. A més, els sistemes telefònics o telemàtics automàtics tindran el valencià com a primera llengua. En les publicacions i publicitat, els fullets, cartells i avisos es redactaran, almenys, en valencià, igual que la publicitat institucional, i les publicacions periòdiques de l’Administració tindran el valencià com a llengua d’ús normal. En relació amb internet, intranet i xarxes socials, els continguts de l’Administració es podran consultar, almenys, en valencià i castellà.

En les relacions amb la ciutadania, les notificacions i comunicacions es faran en valencià, quan es tracti de persones residents en territoris de predomini lingüístic valencià, i també en castellà quan ho sol·liciti el destinatari. Per a l’àmbit de predomini castellà, es redactaran en valencià i castellà, i per als destinataris de fora del País Valencià es redactaran en castellà, tret que es tracti de comunitats pertanyents al mateix àmbit lingüístic.

Contractes i convenis

En els contractes es procurarà que els contractistes utilitzin el valencià en els béns i serveis objecte del contracte, i així es farà constar en els corresponents plecs de clàusules. Els estudis, projectes o treballs encarregats per l’Administració es lliuraran, almenys, en valencià i els documents contractuals es redactaran en valencià, i també en castellà si ho sol·licita l’altra part.

En els convenis, els subscrits amb persones de l’àmbit territorial de predomini valencià, o en comunitats del mateix àmbit lingüístic, es redactaran en valencià. En la resta de convenis es redactaran, almenys, en valencià. Així mateix, en les escriptures públiques atorgades per l’Administració de la Generalitat es redactaran en valencià i, si se sol·licita per l’altra part, també en castellà.

Relacions institucionals

Respecte a les relacions institucionals, les comunicacions amb institucions estatutàries seran en valencià. Amb entitats locals valencianes, es farà en valencià, en l’àmbit de predomini valencià, i en valencià i castellà en l’àmbit de predomini castellà. Amb la resta d’administracions amb seu al País Valencià es farà en valencià, incloent-hi l’Administració de Justícia. I amb altres administracions públiques es farà en valencià i castellà, tret que siguin per a comunitats del mateix àmbit lingüístic.

Finalment, s’estableix que en les intervencions públiques que fan les autoritats i alts càrrecs per raó del càrrec es procurarà usar el valencià. No obstant això, Oltra ha precisat que els alts càrrecs que no sàpiguen valencià “no poden”. “Procuraran aquells que puguin, el que no, doncs no”.

Sense comentaris

Deixa un comentari